COP15: Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej

15. Konferencja Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), która odbyła się w Montrealu w Kanadzie, zaowocowała nowym globalnym porozumieniem na rzecz przyrody i ludzi. Porozumienie to, znane jako Deklaracja z Kunminga, zostało przyjęte przez wszystkie 196 stron CBD i określa nową wizję ochrony i zachowania przyrody, uwzględniając jednocześnie potrzeby ludzi i społeczności.

W Deklaracji z Kunminga uznano pilną potrzebę zajęcia się trwającą utratą różnorodności biologicznej i narastającym kryzysem klimatycznym. Uznaje, że przyroda ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu człowieka i że ciągła utrata różnorodności biologicznej osłabia zdolność ekosystemów do świadczenia podstawowych usług, takich jak czyste powietrze i woda, żywność i medycyna.

Deklaracja wyznacza nowe ramy działania, które obejmują zestaw ambitnych celów i zadań w zakresie ochrony i zachowania przyrody, a także środki mające na celu zajęcie się podstawowymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej. Wzywa także do większych inwestycji w działania na rzecz ochrony i odtwarzania, a także do wysiłków mających na celu zwiększenie udziału społeczności lokalnych i ludności tubylczej w wysiłkach na rzecz ochrony.

Jednym z kluczowych aspektów Deklaracji z Kunminga jest nacisk na wysokie ambicje. Oznacza to, że narody muszą w dalszym ciągu dążyć do ambitnych celów i zadań, aby skutecznie chronić i chronić przyrodę. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę obecny stan planety, która stoi w obliczu bezprecedensowej utraty różnorodności biologicznej i nasilającego się kryzysu klimatycznego.

Kolejnym ważnym aspektem Deklaracji jest skupienie się na dostarczaniu. Oznacza to, że aby porozumienie mogło wywrzeć rzeczywisty wpływ, należy je przełożyć na działania w terenie. Będzie to wymagało współpracy i współdziałania rządów, organizacji i osób prywatnych na wszystkich poziomach. W Deklaracji wezwano także do uruchomienia zwiększonych zasobów finansowych w celu wsparcia wysiłków na rzecz ochrony przyrody, uznając ważną rolę, jaką sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie mogą odegrać w tym zakresie.

Wielka Brytania i inne państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą odegrać kluczową rolę w tych wysiłkach, współpracując na rzecz wywiązania się z zobowiązań podjętych na COP15. Będzie to obejmować szeroki zakres działań, w tym wdrażanie polityk i przepisów chroniących przyrodę, inwestowanie w projekty związane z ochroną i renaturyzacją oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej.

Deklaracja podkreśla także potrzebę zmian transformacyjnych, co oznacza, że ​​nie chodzi tylko o ochronę i zachowanie przyrody, ale także o zmianę sposobu, w jaki żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą. Wymaga to zmiany polityk, instytucji i systemów, aby uwzględnić różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe w procesie decyzyjnym. Oznacza to także współpracę ze społecznościami lokalnymi i ludnością tubylczą jako kluczowymi partnerami, uznając ich wiedzę i prawa.

Deklaracja z Kunming to historyczne porozumienie, które wyznacza nową wizję ochrony i zachowania przyrody, uwzględniając jednocześnie potrzeby ludzi i społeczności. Jest to wezwanie do działania dla wszystkich narodów, aby współpracowały na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej Ziemi, a także ważny krok naprzód w wysiłkach mających na celu sprostanie palącym wyzwaniom środowiskowym naszych czasów.