Cele w zakresie energii odnawialnej kształtują naszą ścieżkę w kierunku zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jako sposobem przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Rządy i organizacje na całym świecie wyznaczyły ambitne cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w celu zmniejszenia zależności od wyczerpujących się paliw kopalnych.

Odnawialne źródła energii stanowią podstawę transformacji energetycznej i realne rozwiązanie klimatyczne. Wdrożenie energii odnawialnej jest jednym z głównych czynników umożliwiających utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur poniżej 1,5°C.

Niedawne wydarzenia geopolityczne i związane z klimatem podkreślają potrzebę działań mających na celu zwiększenie ambicji w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, aby osiągnąć cele klimatyczne, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i poprawić przystępność cenową, a także zapewnić powszechny dostęp do niezawodnej i niedrogiej energii.

Cele dotyczące energii odnawialnej zazwyczaj obejmują odsetek całkowitej produkcji energii, która powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych w określonych ramach czasowych. UE dążyła do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%, zwiększenia udziału energii odnawialnej o co najmniej 20% w zużyciu i osiągnięcia oszczędności energii na poziomie co najmniej 20% do 2022 r. Cel został osiągnięty powyżej poziomu 22% udziału w zużyciu brutto końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych. Nowe cele zakładają osiągnięcie 32% zużycia energii ze źródeł odnawialnych i osiągnięcie do 2030 r. kontynentu neutralnego dla klimatu.

Cele te mają kluczowe znaczenie dla pobudzania inwestycji i innowacji w sektorze energii odnawialnej. Pomagają także zapewnić przedsiębiorstwom, rządom i konsumentom pewność co do przyszłego kierunku produkcji i zużycia energii.

Mając świadomość, że sektor energetyczny odpowiada za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE, zwiększenie udziału energii odnawialnej w różnych sektorach gospodarki jest zatem kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów UE w zakresie energii i klimatu.

Jako firma zajmująca się energią odnawialną, TESUP dąży do osiągnięcia tego celu: być w każdym gospodarstwie domowym. Przyszłość energii odnawialnej rysuje się w jasnych barwach i rośnie. Zajmujemy się produkcją wyrobów pozwalających znacząco zwiększyć efektywność i opłacalność systemów OZE. Dzięki ciągłym inwestycjom i innowacjom możemy zapewnić, że energia odnawialna stanie się podstawą globalnego koszyka energetycznego i pomoże stworzyć bardziej zrównoważony i sprawiedliwy świat.